ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง32

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:03:11
วันที่ใช้ห้อง 11 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 (จำนวน 77 คน )
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ07/01/2562 เวลา 11:13:52
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนวดแผนไทย ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ27/03/2562 เวลา 14:36:08
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:37:51
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม วิพากษ์ SAR
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:06:16
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:06:42
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:07:10
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:07:38
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
รายละเอียด

ห้องเอื้องแซะ

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:08:02
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ26/03/2562 เวลา 22:30:31
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม conferenc LR อ.สุพัตรา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 96 รายการ