ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 31

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 10:36:02
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 (จำนวน 77 คน )
รายละเอียด

ห้องเรียน22

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:01:40
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 (จำนวน 79 คน )
รายละเอียด

ห้องเรียน32

อนุมัติ24/01/2562 เวลา 08:50:09
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม Conference
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 15:49:55
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:27:05
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้