ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องภูพิงค์(ห้องlabวิจัยเก่าชั้น3อำนวยการ)

อนุมัติ16/04/2563 เวลา 08:28:31
วันที่ใช้ห้อง 20 เม.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม สอน online ห้องคลอด / ฝากครรภ์
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ29/09/2562 เวลา 13:18:56
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล พื้นฐาน   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม conference
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ12/11/2562 เวลา 22:49:22
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม conf. ANC
รายละเอียด

ห้องเอื้องแซะ

อนุมัติ03/03/2563 เวลา 11:25:28
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่
วาระการประชุม Conference OPD
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ10/03/2563 เวลา 08:21:12
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม Gyn
รายละเอียด

ห้องพอเพียง (ห้อง อ.ดร.อัมภิชาเก่า ชั้น3อำนวยการ )

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 13:07:23
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.พรพรรณ มนสัจจกุล    สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วาระการประชุม post test and conference ป.คค 1
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ29/04/2563 เวลา 11:46:22
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ตรวจหลักฐานการสมัคร รอบAdmission
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ27/04/2563 เวลา 15:26:41
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล เด็กและผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่
วาระการประชุม conference online
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 08:34:51
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ//สุปราณี   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม นำเสนอ การทำห้องระบบpositive pressure
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 11:05:25
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ทดลองระบบการประชุม ใช้โปรแกรม webex
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 63 รายการ