ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องพวงคราม

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 12:39:13
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม PMC
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 14:17:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สอบวิชาคณิตศาสตร์
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 04:09:33
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาลพื้นฐานและผู้สูงอายุ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนนิเทศวิชาป.การพยาบาลผู้สูงอาุ
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 13:45:44
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม lab วิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ29/08/2562 เวลา 13:14:32
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม Lab PMC
รายละเอียด

ห้องรับรองวิทยากร(ชั้น4)

อนุมัติ04/09/2562 เวลา 16:13:21
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม สอบวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 12:40:02
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม PMC
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 07:40:22
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม Conference อ.สุพัตรา
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ27/09/2562 เวลา 14:19:50
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สอบวิชาศาสนาและปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต/การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 13:46:13
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วาระการประชุม lab วิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 97 รายการ