ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 11

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 14:44:05
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล เด็กและผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่
วาระการประชุม conference
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ29/07/2562 เวลา 10:24:42
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ29/07/2562 เวลา 10:26:42
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ12/03/2562 เวลา 08:49:51
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 08:12:21
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม สอนกาย1
รายละเอียด

ห้องรับรองวิทยากร(ชั้น1)

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 08:14:01
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม สอนกาย1
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 16:20:06
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ใช้สอนนักศึกษาวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 16:25:58
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ใช้สอนนักศึกษาวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ06/08/2562 เวลา 14:28:28
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 15:30   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม สัมภาษณ์ ทำงานชาพะยอม
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 08:13:08
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม สอนกาย1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 48 รายการ