ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 31

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 10:36:02
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 (จำนวน 77 คน )
รายละเอียด

ห้องเรียน22

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:01:40
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 (จำนวน 79 คน )
รายละเอียด

ห้อง32

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:03:11
วันที่ใช้ห้อง 11 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 (จำนวน 77 คน )
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ26/03/2562 เวลา 14:50:50
วันที่ใช้ห้อง 26 มี.ค. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม โครงการติว ปี4 (ติวกลุ่มย่อย) เพื่อนช่วยเพื่อน ปี4 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:46:38
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นศ.พยบ.ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 (จำนวน 71 คน )
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ26/03/2562 เวลา 14:46:07
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม โครงการติว ปี4 (ติวกลุ่มย่อย) เพื่อนช่วยเพื่อน ปี4 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ15/03/2562 เวลา 15:58:06
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน (อาจารย์และนักศึกษาจากอินโดนีเซีย)
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ07/01/2562 เวลา 10:50:05
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนวดแผนไทย ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง 42

อนุมัติ19/12/2561 เวลา 15:14:39
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 20:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สอนภาคทดลอง วิชากายวิภาคและสรีรวิทยา2(ปี1ห้อง1และ2)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค

อนุมัติ19/12/2561 เวลา 15:15:31
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 20:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม สอนภาคทดลอง วิชากายวิภาคและสรีรวิทยา2(ปี1ห้อง1และ2)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 114 รายการ