ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 08:23:34
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม conference ป สูงอายุ
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ14/11/2562 เวลา 16:38:16
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.พิกุล   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม conference
รายละเอียด

ห้องสมุดหอพักราชพฤกษ์

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 10:58:06
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม Pre-Clinic Geriatric Nursing
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ29/11/2562 เวลา 04:16:09
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาลพื้นฐานและผู้สูงอายุ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

ห้องเอื้องแซะ

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 09:58:42
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม Conference
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 14:47:30
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล จิตเวช   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลจิตเวช
วาระการประชุม ปรึกษาทีมวิจัย
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ14/11/2562 เวลา 16:39:34
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.พิกุล   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม conference
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ14/11/2562 เวลา 16:40:51
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อ.พิกุล   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม conference
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ14/11/2562 เวลา 15:46:57
วันที่ใช้ห้อง 05 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล พื้นฐาน   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
วาระการประชุม เตรียมอาจารย์นิเทศ
รายละเอียด

ห้องเอื้องแซะ

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 14:45:10
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล เด็กและผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่
วาระการประชุม conference PICU
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 64 รายการ